Експертна думка

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Оцініть персональні погляди нашої команди на бізнес

Детальніше +

Прямі іноземні інвестиції – вкладення, здійснюване інвестором в статутний капітал підприємства з часткою не менше 10%. Але іноді відбувається підміна понять – до прямих інвестицій відносять інвестиції українських компаній через офшори у власний бізнес. Так, це збільшує показники. Але яким чином такі дії відображаються на ситуації?

У 2014 році за ініціативою попереднього президента була розроблена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Її мета – досягнення європейських стандартів життя і гідного місця України в світі. Стратегія включила в себе 62 реформи і 10 заходів першочергового значення. Але найголовніше – вона передбачає 25 KPI, в числі яких очікуваний обсяг чистих надходжень ПІІ за 2015-2020 рр. на рівні 40 млрд USD.

Фактично, за останні 4 роки в Україну надійшло майже 12 млрд USD прямих іноземних інвестицій. За 2 кварталу 2019 року додався ще 1 млрд USD, а за підсумками року очікується приплив ПІІ на рівні 2 млрд USD.

Інвестиції, в яких контролюючим суб’єктом є резидент України (round tripping) склали 0,7 млрд. USD за 2015-2018 рр., Іншими словами – 6,1% в загальному обсязі інвестицій. Більше 10% – боргові інструменти у зовнішньому боргу України.

Тож як, цифра «40» – це мрія чи реальність? Давайте подивимося на досвід країн Східної Європи. Він говорить про те, що залучення інвестицій на рівні 40-50 млрд USD за 5 років є цілком реальним.

Польща, Туреччина, Чехія і Румунія залучають щорічно 10-15 млрд доларів, що підтверджує Світовий Банк. Якщо подивитися на практику Польщі, то можна виявити, що країна – один з найбільших одержувачів Європейських грантів. Інші країни також отримують інвестиції з Європи та Америки.

А хто ж інвестує в Україну? Головні іноземні юрисдикції, з яких інвестиції надходили в країну – Кіпр, Нідерланди, Росія і Великобританія. На них припадало близько 70% прямих іноземних інвестицій.

Як відомо, Кіпр і Нідерланди мають досить гнучку систему оподаткування. Озираючись на це, можна припустити, що надходження інвестицій з цих країн можуть виявитися реінвестуванням зароблених українськими холдингами коштів.

Ключові галузі-реципієнти

Переважно об’єктами інвестування виступають фінансова і страхова діяльність, що найчастіше пов’язане з докапіталізацію банків. Переробна промисловість, сфера оптової та роздрібної торгівлі через швидку появу нових товарів, зміну асортименту, швидке повернення витрат та невисоких комерційних ризиків. Все це – основа 70% інвестицій.

Перспективні для нашої країни галузі (ІТ-індустрія, сільське господарство та ін.), які потрібні для сталого розвитку країни – це всього лише решта 30%. У частині регіональної структури – більша частина вкладень прямувала в компанії Києва та Київської області. Хотілося б, щоб кількість регіонів, в які будуть спрямовані прямі інвестиції, збільшилася.

Перспективи і бар’єри для іноземних інвестицій

У жовтні 2019 року Кабінетом Міністрів було представлено програму до 2024 року. Серед іншого, поставлена ​​мета залучення ПІІ на рівні 50 млрд USD, в результаті чого буде досягнуто зростання економіки країни на 40%, а також скорочено державний борг до 40% ВВП з нинішніх 60%.

Для того, щоб продемонструвати інвесторам переваги України як потенційного об’єкта фінансування, потрібно створити додаткові інституції, організації та програми, ключовим завданням яких буде підвищення інвестиційної привабливості держави на світовому ринку. При успішній реалізації такого завдання, країна може розраховувати на зазначені 50 млрд USD.

Детальніше +

В області основних засобів та результуючої амортизації є деякі суттєві відмінності між правилами ГААП США, кодифікованими в розділі ASC 360, і правилами МСБО (IAS) 16.

В ГААП США існує тільки один спосіб постановки на облік основного засобу – метод витрат. Метод витрат включає облік вартості придбання основного засобу і витрати на його приведення в необхідний стан і місце розташування. До цього переліку входять: відсотки по будь-якими кредитами, фізичне будівництво активу, знесення будь-яких раніше існуючих структур, реконструкція існуючої раніше структури, діяльність при проектуванні активу і отриманні дозволів, а також адміністративна діяльність, що виникла в ході будівництва.

У МСФЗ організація повинна відображати первісну вартість основного засобу в якості його вартості, використовуючи в основному ті ж критерії, що й ГААП США. Проте, існує різниця в тому, що МСФЗ розглядає як вартість основного засобу в умови і місце його використання. Деякі з них – це пільги співробітників, які будують актив, покупну ціну, демонтаж предметів на майданчику, імпортні мита, витрати на установку і складання, податки на покупку, які не відшкодовуються, професійні збори, підготовку майданчика, витрати на тестування і заробітну плату.

ГААП США включає положення про те, як оцінювати «немонетарні / не грошові обміни» для активів, а МСФЗ – ні.

Після початкової постановки на облік активу відповідно до МСФЗ існує два способи продовження обліку основних засобів: модель витрат та модель переоцінки.

Модель витрат повинна застосовуватися послідовно до класів активів. Модель переоцінки є дуже динамічною, але більш складною у використанні. Щоб використовувати модель переоцінки, підприємство повинно мати можливість надійно визначати справедливу вартість. Таким чином, справедлива вартість повинна бути скоригована вгору або вниз по мірі необхідності. І це є основною відмінністю від ГААП США. Найбільшою різницею між ГААП США і МСФЗ також є можливість збільшувати вартість активу за МСФЗ. Збільшення вартості вимірюється в «сукупному доході» і в розділі капіталу балансу. Зменшення вартості відображається у звіті про прибутки і збитки. Слід використовувати рахунок, званий «позитивним сальдо переоцінки» для відображення підвищення вартості активу.

Згідно МСФЗ, якщо підприємство використовує модель переоцінки, накопичена амортизація повинна коректуватися двома можливими способами. Перший полягає в тому, щоб змусити чисту вартість активу дорівнювати його справедливій ​​вартості шляхом коригування за вирахуванням накопиченої амортизації. Другий метод полягає в тому, щоб повністю виключити накопичену амортизацію, тому все, що залишилося, – це справедлива вартість активу. Потім амортизація і накопичена амортизація поновлюються на більшу чи меншу суму.

Знос і амортизація однакові для обох наборів стандартів, але деякі їх правила відрізняються. Підприємство може використовувати прямолінійний метод, суму цифр року, сальдо, що зменшується, або метод одиниць виробництва. І обидва правила однакові для визначення строку корисного використання та ліквідаційної вартості. Обидва набори правил використовують «підходящу концепцію» обліку амортизації, та МСФЗ стверджує, що амортизація не припиняється протягом періоду простою, за винятком випадків використання методу одиниць продукції. ГААП США також включає це положення, за винятком правил знецінення активів, розкриття інформації та строку корисного використання. Всі ці події вимагають якогось коригування. Знецінення активів повинно бути перевірено на можливу втрату.

Ставлення до землі як до активу має деяку схожість між двома наборами правил, але також є деякі відмінності в підході. Згідно з обома правилами, земля не амортизується. ГААП США, проте, стверджує, що витрати на знесення існуючої будівлі, розчищення і вирівнювання землі, інші подібні витрати додаються до вартості землі і не амортизуються. МСФЗ не містить такого положення. Земельні поліпшення, які мають строк корисного використання і додають до функціональності землі, повинні враховуватися на окремому рахунку активів і амортизуватися відповідно до ГААП США і МСФЗ.

МСФЗ включає розділ «Зобов’язання щодо виведення з експлуатації», в той час як ГААП США має розділ «Вибуття з основних засобів». Знову ж, активи, призначені для продажу, розглядаються по-різному і повинні враховуватися окремо в балансі.

Є відмінності в розкритті основних засобів згідно ГААП США і МСФЗ. Одним з основних відмінностей є те, що МСФЗ має справу з «фондом виведення з експлуатації», який повинен бути записаний і розкритий в примітках. ГААП США не має такого положення про списання коштів.

Детальніше +

Істотні зміни, прийняті в законодавстві про бухгалтерський облік і аудит в Україні, торкнулися великої кількості компаній, що належать до категорії середніх і великих.

У даній статті хотів би окреслити санкції, які можуть загрожувати компаніям за порушення, пов’язані з непублікацією фінансової звітності та аудиторського висновку за вимогами нового законодавства.

Відразу зазначу, що штрафи самі по собі не є настільки суттєвими. Вагоміший ризик для великих підприємств – неприйняття податкової декларації за 2019 рік і наступних, якщо вони були складені на основі фінансового результату по НП(С)БО, а не по МСФЗ, і не підтверджені зовнішнім аудитором. Для середніх підприємств, особливо з іноземним капіталом, може бути важливий сам факт порушення місцевого комплаенса.

Отже,

 1. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 996-XIV в редакції від 16.11.2018 ніяких санкцій для підприємств не містить.
 2. Питання санкцій/штрафів за порушення регулюється Законом «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017.
 3. Цей Закон доповнює КУАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) статтею 163-16. Ця норма вступила в силу з 01.01.2019.

«Стаття 163-16. Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності.

Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян* (тобто від 17 000 до 34 000 грн). Повторне порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню в поточному році, тягне за собою штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 34 000 до 51 000 грн.)»

* Неоподатковуваний мінімум доходів громадян = 17 грн.

 1. Важливий момент. Якщо компанія не усуває своє порушення (тобто не готує звітність по МСФО і не проводить аудит) протягом терміну, зазначеного в приписі наглядового органу, його можуть оштрафувати повторно.
 2. Наглядовий орган, який буде регулювати ці порушення, зазначений в Законі про аудит.

«Стаття 244-22. Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю.

Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-16, крім вчинення порушень банками, небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або за цінними паперами яких здійснено публічну пропозицію професійними учасниками фондового ринку), надання аудитором, у випадках визначених законом, інформації в Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 166-26)».

Тобто, Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД) штрафуватиме за порушення всі компанії, які підпадають під обов’язковий аудит (неважливо, великі вони або середні), крім:

 • банків (за ними, як і раніше, наглядає НБУ);
 • фінансових установ, як, наприклад, страхові та лізингові компаній (наглядач – Нацкомфінпослуг);
 • публічних акціонерних товариств, КУА (за ними, як і раніше, наглядає НКЦБФР).

Якщо Ваша компанія підпадає під критерії середніх або великих підприємств, і у Вас залишилися питання в сфері нового законодавства, експерти Kreston GCG будуть раді відповісти на них.

Детальніше +

Транснаціональні корпорації, що подають фінансові звіти за обома стандартам, зіштовхуються з ланцюжком важливих нюансів, в тому числі, – проблемою сумісності.

Користувачі фінансової звітності давно знають про приховані важелі, що виникають із зобов’язань з оренди. Коли компанії представлять свої перші фінансові результати за 2019 рік, як укладачі фінансової звітності, так і користувачі виявлять, що ці договори оренди розкриті завдяки новим стандартам обліку FASB і IASB.

Фінансові керівники повинні вивчити набагато більше за те, що повинні зрозуміти інвестори, оскільки нові стандарти застосовуються вперше. У статті ми звернемо увагу на ці ключові моменти.

Баланси стають більшими

IFRS і GAAP поділяють думку про те, що зобов’язання по внесенню орендних платежів є зобов’язанням, яке повинно бути визнано в балансі. І це незалежно від того, класифікується оренда як операційна або фінансова.

Зобов’язання оцінюється, як приведена вартість майбутніх орендних платежів і залік цього зобов’язання дає право користування активом. Остання являє собою право орендаря використовувати майно орендодавця протягом терміну оренди. Тому всі договори оренди тепер будуть створювати як активи, так і зобов’язання для орендаря.

Збільшення загальних активів і заборгованості вплине на ключові коефіцієнти. Рентабельність активів знизиться, і, як показано на діаграмі нижче, коефіцієнти платоспроможності суттєво зростуть. З огляду на те, що частина зобов’язань з оренди буде включена в поточні зобов’язання, коефіцієнти ліквідності знизяться.

Проблеми сумісності звіту про прибутки та збитки

Порівняння звіту про прибуток і збитки стає все більш складним через рішення FASB і IASB по-різному класифікувати лізингові угоди.

В GAAP йдеться, що багато договорів оренди будуть класифікуватися як «операційні договори оренди», і в звітах про прибуток, збитки та рух грошових коштів будуть внесені незначні зміни. Згідно IFRS, а також деяким договорам оренди відповідно до GAAP, всі договори будуть класифікуватися як «фінансова оренда», і загальне визнання витрат буде вище в більш ранні роки оренди.

Ця зміна в поданні звіту про прибутки і збитки за договорами фінансової оренди також вплине на показники рентабельності, певні в наведеній нижче таблиці. Той факт, що більш високі витрати визнаються в більш ранні роки для фінансової оренди, означає, що чистий прибуток і прибуток на акцію будуть нижче для фінансової оренди (компанії по IFRS), ніж операційна оренда (компанії США по GAAP) протягом цих років.

Багато хто не розуміє, що валовий прибуток і операційна маржа виростуть, тому що частина попередніх орендних витрат тепер рекласифікуються до витрат на фінансування.

В цілому, у компаній, що працюють по IFRS, буде нижчий чистий прибуток, але більш високий операційний дохід, ніж у компаній США по GAAP. Інвестори повинні пам’ятати про необхідність коригування цих відмінностей при порівнянні GAAP з компаніями по IFRS. Стандарти будуть по-різному впливати на глобальних конкурентів.

Подання грошових потоків змінюється, фактичні грошові потоки – ні

Грошові потоки не змінюються, але їх уявлення зміниться для компаній по IFRS і компаній США з фінансовою орендою.

Згідно IFRS, операційні та фінансові грошові потоки будуть збільшуватися. Це також той випадок, коли є фінансовий лізинг для GAAP.

Чому? Якщо оренда є фінансовою орендою, частина орендного платежу, що представляє собою погашення зобов’язання, буде класифікуватися як фінансовий відтік грошових коштів, а не як операційний.

З іншого боку, відповідно до GAAP грошові потоки від операцій залишаться незмінними в порівнянні з попередніми періодами для операційної оренди. Показники ефективності та покриття будуть виглядати краще для компаній по IFRS, ніж для компаній по GAAP, оскільки вони використовують грошові потоки від операційної діяльності.

Пам’ятайте про заходи, які не пов’язані з GAAP

Різниця між IFRS і GAAP полягає в тому, що визнання процентних витрат по фінансовій оренді може привести до відмінностей в показниках, не пов’язаних з ЗПБО, таких як EBIT і EBITDA.

EBIT і EBITDA будуть вище для компаній з фінансовою орендою і компаній, які звітують по IFRS. Це пов’язано з тим, що процентні витрати і витрати на амортизацію представлені «за межею» операційного прибутку.

Ці не-GAAP заходи не зміняться для операційної оренди. EBITDAR (прибуток до вирахування відсотків, амортизації, амортизації та орендної плати) – це єдиний спосіб провести порівнянне порівняння між компаніями IFRS і GAAP.

У той час як компанії США сприймають стандарт GAAP краще, тому що він створює новий рівень витрат, компанії IFRS отримають вигоду від більш високих показників без урахування GAAP, на які в значній мірі покладаються інвестори. Інвестори повинні пам’ятати про створення нових не-GAAP заходів для пояснення цих відмінностей.

Коефіцієнти

Новий стандарт лізингу робить істотний вплив на ключові коефіцієнти не тільки через тип оренди (операційна або фінансова), але також через метод переходу на новий стандарт.

Вплив на платоспроможність і показники рентабельності, про які говорилося раніше, – не єдині зміни. Зміни рентабельності власного капіталу, рентабельності активів і коефіцієнтів покриття також будуть розкриті. Інвестори захочуть ізолювати і зрозуміти ці наслідки, оскільки їх буде багато.

Розкриття інформації про оренду важливіше, ніж будь-коли

Історично інвестори покладалися виключно на виноску з оренди для визначення лізингового важеля компанії. Тепер деякі можуть вважати виноску менш важливою, ніж раніше.

Виноска з оренди – це те, що інвестори захочуть уважно вивчити з кількох причин. По-перше, порівняти зобов’язання по оренді, визнані при переході до розкритим раніше зобов’язанням по оренді. По-друге, щоб зрозуміти оцінки та припущення, використані при визначенні зобов’язання по оренді, включаючи середньозважену ставку дисконтування, середньозважений термін оренди, режим продовження оренди, змінні орендні платежі, короткострокову оренду і грошові кошти, сплачені за оренду, просто назвати декілька.

GAAP та IFRS мають різні вимоги до розкриття інформації, деякі з яких краще для IFRS (змінні платежі), а інші краще для GAAP (середньозважена ставка дисконтування).

Оскільки і в GAAP, і в IFRS використовується підхід «встанови і забудь» до оцінки зобов’язання з оренди, зобов’язання, визнане при переході, істотно не оновлюється протягом терміну оренди, щоб відобразити поточні ринкові умови.

Відповідно, інвестори, які шукають оцінку відповідальності, що відображає поточну вартість лізингової угоди, будуть розчаровані і повинні будуть використовувати надані розкриття для оцінки поточної вартості лізингу.

Фінансові керівники повинні знати, що інвестори звернуться до розкриття інформації, щоб допомогти їм зрозуміти аналітичні проблеми, викликані новим стандартом.

Детальніше +

На динаміку курсу завжди впливає комплекс факторів, які тягнуть його то вгору, то вниз. На мій погляд, до позитивних поточних факторів можна віднести:

 • традиційне (повторюване з року в рік) зміцнення курсу гривні влітку, в період активізації агроекспорту, і ослаблення восени-взимку, в період зростання закупівель енергоносіїв;
 • високий попит на гривневі ОВДП з боку нерезидентів через їх надзвичайно високу дохідність на тлі стабільного курсу. Незважаючи на те, що курс гривні зміцнюється, кількість «підводних каменів» залишається великою.

До негативних факторів можна віднести «пірамідальний» і короткостроковий характер боргового фінансування на тлі невизначеності у співпраці з МВФ. До того ж, в контексті пікових виплат за зовнішнім боргом в 2019 році вартість зовнішніх запозичень залишається дуже високою. «Пружина» дорогих ОВДП рано чи пізно неодмінно вистрелить, боляче вдаривши по валютному курсу. Наприклад, на початку липня портфель ОВДП у нерезидентів досяг нового історичного рекорду — понад 60 млрд грн, що у 9,5 разів більше, ніж на початок року. І хоча дохідність вдалося знизити з більш ніж 20% (на початку року) до 17–18%, це все одно дуже багато. До того ж, папери випускаються на короткий термін (3–6 місяців). При виході з паперів при зниженні їх дохідності, нерезиденти будуть конвертувати їх назад у валюту.

Детальніше +

У грудні 2013 року Міжнародна рада інтегрованої звітності оприлюднила концептуальну комплексну програму для складання інтегрованої звітності. Публікація відбулася після тримісячної консультації та ланцюжка випробувань, участь в яких взяли представники 25 країн. Програма регламентує принципи і концепції, які визначають загальний зміст інтегрованого звіту.

З моменту публікації рівень запровадження ІЗ безупинно зростає. Майже 2 000 організацій зі всього світу вже стали учасницями ІЗ-мереж, однією з яких є Business Network IIRC – флагманська мережа для компаній, які прихильні до запровадження запропонованої структури. В даний час вона нараховує більш ніж 80 членів.

Призначення і структура

Звіт слугує платформою для пояснення того, що створює основну цінність у бізнесі та як керівництво захищає цю цінність. Це робить звіт більш інформативним, ніж нинішній підхід, заснований на дотриманні нормативних вимог. Замість того, щоб зосередитись виключно на використанні фінансового капіталу, звіт також повідомляє про інші його форми: виробничу, інтелектуальну, людську, соціальну та ін.

Структура звіту містить вісім елементів, які пов’язані між собою.

 1. Огляд організації та зовнішнє середовище. Чим займається організація і які умови, в яких вона працює?
 2. Управління. Як структура управління підтримує здатність створювати вартість бізнесу в короткостроковій і довгостроковій перспективі?
 3. Бізнес-модель. Яка бізнес-модель організації?
 4. Ризики і можливості: Що саме впливає на здатність організації створювати вартість бізнесу і керувати ризиками?
 5. Стратегія і розподіл ресурсів. В якому напрямку хоче розвиватися організація і як вона має намір це робити?
 6. Результати діяльності. Наскільки організація досягла своїх стратегічних цілей за вказаний період; результати її діяльності з точки зору приросту/збитків капіталів?
 7. Перспективи на майбутнє. Які складнощі і невизначеності можуть виникнути в організації при реалізації стратегії; які потенційні наслідки для її бізнес-моделі та майбутньої діяльності?
 8. Основні принципи презентації. Як організація оцінює питання, включені в інтегрований звіт (якісно і кількісно)?

Основоположні принципи складання

У процесі підготовки звіту необхідно керуватися такими принципами:

 • Стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє (аналіз стратегії організації і пояснення, як ця стратегія співвідноситься зі здатністю створювати вартість бізнесу протягом різних періодів).
 • Можливості підключення інформації (цілісна картина комбінацій і взаємозалежності між факторами, що впливають на здатність організації створювати вартість бізнесу).
 • Взаємодія з зацікавленими сторонами (аналіз характеру та якості взаємодії організації з її основними зацікавленими сторонами: інвесторами, кредиторами, партнерами і т.д.).
 • Суттєвість (повнота розкритих питань для оцінки діяльності компанії)
 • Стислість (лаконічність змісту).
 • Достовірність та повнота (включення всіх істотних фактів, як позитивних, так і негативних, в збалансованій формі і без помилок).

Інформації повинна бути представлена ​​таким чином, щоб можна було провести порівняння конкурентних переваг компанії з іншими організаціями.

Користувачі інтегрованої звітності

Першочергова мета інтегрованого звіту – бути інструментом комунікації бізнесу зі стейкхолдерами (кредиторами, інвесторами, діловими партнерами, клієнтами, державою та громадськими організаціями). Особи, здатні інвестувати, здатні здійснити суттєвий вплив на розподілення капіталу, тому спроба націлити звіт на всі зацікавлені сторони була б нездійсненним завданням і знизила б фокус, одночасно збільшуючи об’єм документу.

Однак, інтегрований звіт може бути цікавий та корисний усім зацікавленим у здатності компанії створювати цінність бізнесу. До цієї групи належать співпрацівники, клієнти, ділові партнери, місцеві громади, законодавці, регулюючі органи і навіть політики.

Висновок

Сьогодні багато компаній досі намагаються представити цінність через традиційну звітність, не наважуючись звернутися до нового формату. Підприємцям необхідно чітке розуміння того, що нова структура звітності може виявитися інструментом збільшення цінності, зміщуючи фокус з щорічних фінансових показників на створення довгострокової акціонерної вартості.

Компанія повинна розкрити інформацію, не втрачаючи конкурентних переваг. Підприємству необхідно зрозуміти, яку стратегічно цінну інформацію конкурент може отримати з інтегрованої звітності, та співвіднести ризик з необхідністю розкриття. В цілому, концепція складання такого звіту буде корисна в першу чергу тому бізнесу, який хоче продемонструвати динаміку і перспективи свого розвитку.

Детальніше +

Катання на американських гірках з біткойном і криптовалютами викликало інтерес у багатьох інвесторів. Незважаючи на вражаючу вартість криптовалюти, професіонали визнають, що основна інновація технології блокчейна і втілених в ній ідеалів – це революційно.

Блокчейн може демократизувати розподіл вартості так само, як Інтернет демократизував поширення інформації. Коли ми говоримо про цей одноранговий обмін цінностями, ми зазвичай думаємо про гроші, але технологія може дозволити будь-якому цифровому активу обмінюватися децентралізованим способом. Термін «криптовалюта» використовувався в якості всеосяжного для позначення власних монет і токенов, що використовують блокчейн, а також фактичних криптовалют. Але в дійсності ці криптовалюти виконують різні функції і повинні бути відповідним чином класифіковані. Класифікуючи їх як валюти, товари або токени, ми можемо почати оцінювати їх юридичний, податковий і бухгалтерський вплив.

Криптовалюта

Вони націлені на те, щоб бути цифровою формою грошей, що відповідає атрибутам магазину вартості, одиницям рахунку і засобам обміну. Це не означає, що всі криптовалюти незаперечно відповідають цим критеріям, але їх головна мета – досягти цього статусу. В даний час існують сотні криптовалют, що починаються з біткойнов, кожна з яких надає різні атрибути (наприклад, zcash пропонує гарантії конфіденційності).

Якщо криптовалюти використовуються в якості способу оплати або отримання платежу між сторонами, вони діють як засіб обміну, і тому можуть розглядатися як грошові кошти або їх еквівалент. Однак очікується, що грошові еквіваленти зажадають підтримки з боку центрального банку, і на сьогоднішній день тільки Японія, Венесуела і Маршаллові Острови визнали криптовалюту законним платіжним засобом.

Крім того, грошові еквіваленти визначаються як «піддані незначному ризику зміни вартості», що не відноситься до криптовалют, враховуючи їх високу волатильність. Відповідно, національні ради за стандартами бухгалтерського обліку прийшли до висновку, що криптовалюти не можуть бути віднесені до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів».

В якості альтернативи може застосовуватися фінансовий інструмент (вибір Білорусі) або нематеріальний актив. Згідно МСБО 38 криптовалюта відповідає визначенню «ідентифікований негрошовий актив без фізичної речовини» з необмеженим терміном корисного використання. Початковим виміром буде вартість. Оскільки активний ринок зазвичай існує, можна розглянути можливість оцінки активу за справедливою вартістю.

Товар

Токени класифікуються як сировина, що продається, і діють як інгредієнти готової продукції. Товари зазвичай розглядаються як фізичні предмети, такі як золото або зернові, але ми все більше покладаємося на цифрові матеріали, тобто обчислювальну потужність, ємність і пропускну здатність для підтримки діяльності та створення товарів. Наприклад, для зберігання медичних записів в системі, заснованій на блокчейні, платформі може знадобитися ефір для живлення розумних контрактів на основі Ethereum, файлова монета для покупки цифрового сховища і голем для живлення комп’ютера.

Службові токени

Вони використовуються для додатків кінцевого користувача. Вони пропонують споживачам доступ і використання цифрової платформи або продукту, і їх часто називають службовими токенами. Steemit – це платформа соціальних мереж, яка нагороджує користувачів жетонами Steem за створення і обробку контенту. Користувачі голосують за те, який контент найбільш цінується на основі одного токена Steem, одного голосу. Отже, чим більший внесок користувач робить в систему, куруючи контент, тим більше вплив, який він чинить на контент з високою оцінкою.

Крипто-товари та службові токени купуються для використання послуг, що надаються активом. Наприклад, покупка крипто-активу голема дає вам право використовувати розподілену обчислювальну потужність. В цьому випадку актив має договірне резервування і може бути класифікований як фінансовий інструмент (МСФЗ 9) зі справедливою вартістю через оцінку прибутку або збитку.

Зростання числа первинних пропозицій монет (ICO) є синонімом крипто-токенів. ICO дозволяють стартапам збирати кошти, продаючи свої маркери ще до розробки продукту. Теорія говорить, що покупці пізніше використовуватимуть свої маркери на платформі і стануть частиною спільноти. Однак на практиці покупці часто купують токен, щоб інвестувати в підприємство на ранній стадії. Поява складних вторинних ринків для торгівлі такими токенами ще раз має на увазі це, тому, хоча токени не мають традиційних аспектів безпеки, таких як право голосувати або отримувати дивіденди, регулятори розглядають їх як такі.

У США тест Хауи використовується для визначення того, чи повинен актив підпадати під дію закону про цінні папери. Актив класифікується як безпечній, якщо людина «вкладає гроші в загальне підприємство з очікуванням прибутку від третьої сторони». Деякі маркери являють собою маркери безпеки з обмеженими суміжними правами, такими як дивіденди, але багато монет маскують під службові токени просто для того, щоб уникнути тягаря регулювання.

Немає единого класу

Хоча категоризація крипто-активів може значно прояснити нормативні наслідки, нові крипто-активи не зовсім вписуються в один клас. Активи можуть навіть переміщатися з однієї категорії в іншу, наприклад, з токена безпеки на етапі ICO до службового токена після запуску платформи. Хоча деякі країни створили юридично зобов’язуючу нормативно-правову базу, були зроблені деякі спроби. Штат Вайомінг в США випустив п’ять рахунків, пов’язаних з блокчейном, в тому числі один, що виключає комунальні токени як товари або цінні папери. Литва ввела регулювання ICO, а Білорусь випустила національні стандарти бухгалтерського обліку для цифрових токенов. Тим не менше, більшість регуляторів все ще розмірковують про те, як визначати і обробляти крипто-активи, і їх публічні заяви можуть бути настільки заплутаними, наскільки і корисними. Ця невизначеність і відсутність ясності проілюстровані на позиціях, займаних крипто-активами у різних регуляторів США.

Підбиваючи підсумок

Незважаючи на прагнення до ясності регулювання, потрібно фундаментальне розуміння крипто-активів, щоб забезпечити правильне розуміння сутності кожного типу активів. Регуляторні органи повинні діяти для захисту громадян, які перебувають під їх юрисдикцією, не пригнічуючи інновації. Галузь повинна бути залучена або шляхом саморегулювання, або шляхом консультування урядів по публікації відповідних рамок. Країни, які реагують гнучко і відкрито, можуть у підсумку стати переможцями в реалізації справжніх інновацій та впровадження блокчейну.

Детальніше +

Світова статистика говорить про 10-15% втрат обороту компанії внаслідок недобросовісних дій третіх осіб. Українська статистика говорить про більш ніж 30% втрат, понесених у зв’язку з фрод-фактором (ред. – шахрайство в сфері IT) в компаніях.

Що, як правило, знаходиться під прицілом шахраїв?

 1. В першу чергу – активи компанії:
 • рухоме майно;
 • нерухоме майно;
 • запаси компанії;
 • cash в касі;
 • об’єкти інтелектуальної власності: тех. карти і рецептури;
 • корпоративні права і т. д.
 1. Далі – незаконне спотворення фін. звітності для тих чи інших цілей. Введення в оману акціонера, як, наприклад, в одному кейсі, розслідуванням якого довелося займатися. Тоді топ-менеджери однієї відомої компанії примудрилися виплачувати royalty власнику з кредитних коштів.

Звідси правило: якщо, будучи власником, ви вирішили піти з операційного контролю, ви:

а) Обов’язково призначте метрики, за якими будете звіряти барометр успішності вашого бізнесу, крізь призму різних KPI (ключових показників ефективності): grossmargine, EBITDA, net profit, retained earnings etc.

б) Призначте зовнішнього незаангажовану людину або аудиторську компанію (обов’язково зі світовим брендом і репутацією, якій є що втрачати), які будуть перевіряти реальність даних показників, щоб уникнути кейса, де були взяті кредитні кошти, за допомогою яких виплачувалися royalty акціонеру, при тому, що компанія зазнавала реальні фінансові збитки. Власник думав, що у нього все добре і він може насолоджуватися відпочинком. Насправді, фінансові дані напиналися, а компанія була фактично доведена до банкрутства, частка ринку втрачена, а розмір боргів – 10х до показника EBITDA.

 1. Це всякого роду kick-backs відкати. Згідно зі світовою статистикою, 90% випадків шахрайства фіксуються в закупівлях сировини, де, наприклад, співробітник департаменту закупівель вступає в змову з постачальником сировини, штучно завищуючи закупівельну ціну в продажах. Комерційний відділ – при продажу готової продукції робить максимальний дисконт, і компанія здійснює продаж своєї продукції з чистим збитком. Перша і остання маніпуляції можливі, коли в компанії немає чітких прописаних політик закупівель і продажів.

Як мінімізувати такого роду випадки дій недобросовісних осіб?

Зводьте максимальну кількість анти-фрод бар’єрів, кожен з яких буде дорожчим за попередній. При такому підході шахрайство з боку зловмисників стане фінансово недоцільним.

Зробіть так, щоб шахрайство у вашій компанії було дорогим задоволенням, шляхом впровадження наступних правил:

 • автоматизуйте всі процеси;
 • дробіть і діджіталізіруйте свій бізнес;
 • розподіляйте повноваження і обов’язки між менеджерами;
 • проводьте щорічно спонтанну процедуру форензік;
 • здійснюйте процедуру таємного покупця;
 • вибудовуйте системи внутрішніх контролів на своєму підприємстві: регламенти, політики, систему compliance, RCM (risk control matrix);
 • whistle blowing system – система зворотного зв’язку і т. д.;
 • регулярно замовляйте спонтанну процедуру форензік, і тоді ви точно зможете приломити як локальну, так і світову статистику фродів; зробіть так, щоб у зловмисників не залишилося шансів.

За допомогою інструменту форензік пробуйте свій бізнес на смак. Тоді ви точно зрозумієте, чого вартий він і ваша команда.

Детальніше +

«Де болить?» – перше та найважливіше  питання консалтингових компаній, що пропонують послуги аудиту та оптимізації роботи системи продажів. Але, як свідчить практика, боліти може по-різному, а сам біль керівника відділу продажів, маркетолога і власника часто різко відрізняється.

Як же правильно її визначити, абстрагуватися від внутрішніх відчуттів та позбутися заангажованості, що навіяна інстинктивним захистом власних інтересів і обійманню посадою в компанії?

Той випадок, коли приказка «А слона-то ми й не помітили!» стає не просто фольклорною спадщиною, а й щоденними реаліями.

Біль, проблема, потреба – те вузьке місце, при усуненні якого компанія потенційно може збільшити обіг і підвищити об’єм продажів. Звідси випливає, що правильна його ідентифікація – півшляху до вирішення проблеми.

Пропоную розібратися в двох найважливіших, на мій погляд, питаннях виявлення та вирішення больових симптомів:

 1. «Де?» – топ проблемних місць в «організмі» компанії
 2. «Хто?» – варіанти «цілителів» захворювань

 

Де?

 1. Бізнес-процеси. Одна з найпопулярніших проблем – слабка взаємодія відділів і департаментів.

Часто ми бачимо картину: виробництво не комунікує з комерцією, маркетологи не комунікують з продажами і т. д. При такій системі внутрішніх взаємодій збої в роботі відбуваються через нестачу інформації і неналагодженості процесів. Співробітники не синхронізовані між собою, немає зв’язку між виробництвом і службою продажів. Через це зриваються терміни і накопичується внутрішня напруга, викликана постійними взаємними звинуваченнями в тій чи іншій проблемі.

 

 1. Знання ринку та споживача

Як давно проводилися дослідження у вашій компанії? Що вони в себе включали? Ви і ваш департамент продажів можете за 30 секунд змалювати повний портрет свого споживача?

Найрозповсюдженіша ситуація – збір інформації виключно в пошукових системах, згідно відкритим ресурсам. Колеги, де ваша винахідливість? Подзвоніть своїм конкурентам, завітайте до них у гості, запросіть на бізнес-ланч. Проведіть опитування для потенційних, існуючих та колишніх клієнтів (особливо колишніх – чому вони відмовились від вас?).

Не знаючи ринок досконально, ви рухаєтеся в густому тумані, і чекати, що він різко розсіється, не варто. Виходьте «в поля», спостерігайте за діяльністю на суміжних ринках, не тільки в рамках місця функціонування вашої компанії, дивіться на практику колег за кордоном, навчайтесь, тестуйте, аналізуйте і застосовуйте краще.

 1. Стратегія, гнучкість

Цей пункт – один з найскладніших, тому що потребує холодного погляду та готовності до змін від всіх структур компанії.

Переважна частина представників бізнесу України сприймають діджіталізацію лише як гарне слово і використовують його тільки з метою реклами для більшого залучення уваги до своїх товарів/послуг.

Гадаю, з нами грає злий жарт наш менталітет, а точніше його консервативність і одвічне: «Все ж і так працює, навіщо щось міняти?». Логіка в цьому висловлюванні є – дійсно, навіщо щось міняти, витрачати багато коштів на механізацію і технології, якщо всі процеси налагоджені і справно працюють? А спробуйте-но зазирнути на 5-10 років у майбутнє. Що ви бачите? Я бачу розвиток технологій в сфері Штучного Інтелекту і його впровадження практично в усі сфери діяльності людства. Це повна механізація всіх виробничих процесів.

Ми дуже любимо свій продукт і не готові до глобальних змін, забуваючи, що ринок змінюється із вражаючою швидкістю, а конкуренція загострюється щодня.

А тепер дайте собі відповідь на питання, ваша компанія планує продовжувати свою діяльність ще 5-10-15 років? Якщо так, готуйте відповідь на друге питання – чи витримає вона конкуренцію з більш технологічними конкурентами, чи зможе вистояти перед усіма викликами часу, пов’язаними з перетворенням процесу виробництва і веденням бізнесу?

Будуйте плани, розраховуйте точні проміжні і кінцеві цілі. Їх повинні знати, підтримувати і виконувати ВСІ співробітники компанії. Тільки в цьому випадку можлива гармонійна взаємодія всіх структур і загальне розуміння шляху, по якому треба буде пройти, а також результату, якого необхідно досягти.

 1. Кадри

Глобальна проблема всього бізнесу пострадянського простору – нестача кадрів і відсутність мотивації у наявних співробітників.

Подумайте, як часто ви чуєте сміх в коридорах свого офісу? А як давно співробітники приходили до вас з новими ініціативами? Коли проходило останнє навчання для підвищення кваліфікації? Яка «текучка» кадрів у вас в компанії? Як довго шукали фахівця на крайню вакансію?

Ринок праці змінюється, підлаштовуючись під сучасний ритм і спосіб життя.

Хто?

 1. Проектна группа

Створити всередині компанії проектну групу з виявлення «вузьких місць» з метою розробки стратегії з їх усунення.

В таку групу входять представники різних департаментів, метою яких є внутрішній аудит. Згідно з висновком групи формується стратегія для компанії в цілому і для кожного департаменту зокрема.

 1. Консалтинг

Замовити консалтингові послуги у спеціалізованих компаній.

Вибираючи цей шлях, ви повинні бути готові повністю довіритися консультантам для максимально ефективного результату. Якщо ви не можете змусити себе покластися на фахівців, відразу переходите до наступного варіанта рішення.

 1. Архітектор бізнес-процесів

Найняти досвідченого project-менеджера для створення нових і оптимізації поточних бізнес-процесів на стику департаментів.

Але і це ще не рецепт щастя, а, скоріше, крок до мети. Проаналізуйте все вищесказане і визначайтесь, хто очолить зміни у вашій компанії і які проблеми він буде вирішувати.

Вас чекає довгий і важкий шлях по впровадженню змін, побудови нових бізнес-процесів. Звичайно, найскладнішим буде етап трансформації вашого власного мислення і підходу до справи. Але саме в цьому і полягає запорука успіху.

Вгору