Грамотно вибудувана податкова стратегія компанії є
вагомою конкурентною перевагою, яка здатна збільшити капітал
і забезпечити довгострокову фінансову стабільність

Хочете отримувати наш огляд законодавства?

ПОСЛУГИ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ (ТЦУ)

21.12.2016 року було прийнято Закон України № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Даним Законом були внесені чергові зміни до правил податкового контролю за дотриманням принципу «витягнутої руки» в контрольованих операціях.

Контрольовані операції
Контрольованими операціями, при дотриманні вартісних критеріїв, вважатимуться такі операції з:
a) пов`язаними особами - нерезидентами;
b) продажу та/або придбання товарів (послуг) через комісіонерів-нерезидентів;
c) контрагентами з низько-податкових юрисдикцій;
d) нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.
e) з використанням у ланцюгу постачання з нерезидентами українських компаній - «прокладок» (резидентів).

Вартісні критерії
Операції, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
1) річний дохід платника, перевищує 150 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний рік;
2) обсяг операцій платника з кожним контрагентом, перевищує 10 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний рік.

Звітність з ТЦУ
Податковим Кодексом України передбачено наступні обов’язкові форми звітності з ТЦУ:
1) Звіт про контрольовані операції (подається до 01 жовтня 2017 року);
2) Документація з ТЦУ (подається на запит контролюючого органу протягом 30 календарних днів).
Податковий департамент компанії Kreston GCG допомагає міжнародним корпораціям та групам компаній з питань ТЦУ починаючи з самого початку його запровадження в Україні.

Компанія Kreston GCG пропонує наступні послуги в галузі ТЦУ:

 • консультації з питань ТЦУ;
 • підготовка відомостей про контрольовані операції;
 • конвертація файлу зі звітом про контрольовані операції в формат M.E.Doc для відправлення на сервер контролюючого органу;
 • складання документації з ТЦУ;
 • супроводження перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;
 • оскарження рішення контролюючого органу (адміністративне, судове);
 • судово-економічні експертизи та експертні дослідження з питань ТЦУ.

Наявний в Kreston GCG досвід по проектам з ТЦУ допоможе вашій компанії мінімізувати податкові ризики, пов`язані з ТЦУ.

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ

Податковий департамент компанії Kreston GCG пропонує проведення узгоджених процедур щодо перевірки стану податкового обліку та правильності складання податкової звітності. Завдяки даному сервісу, менеджмент та власники компанії своєчасно будуть володіти інформацією щодо податкових ризиків пов’язаних із власною господарською діяльністю. Надані аудиторами рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей (порушень) в обліку, допоможуть мінімізувати штрафні санкції з боку контролюючих органів.

Компанія Kreston GCG пропонує проведення як комплексного аудиту податків (зборів), так і податкових оглядів. Відмінність полягає в тому, що податкові огляди носять вибірковий характер стосовно окремих податків (зборів) та/або певних господарських операцій (бізнес процесів).

Предметом податкового аудиту (огляду) можуть бути:

 • Податок на прибуток підприємств;
 • Податок на додану вартість (ПДВ);
 • Податок на доходи фізичних осіб;
 • Екологічний податок;
 • Рентні платежі;
 • Податок на майно;
 • Єдиний податок;
 • Податок на репатріацію;
 • Контрольовані операції (ТЦУ): виявлення та аналіз;
 • Постійні представництва нерезидента.

При проведенні податкового аудиту (огляду) аудитори компанії Kreston GCG аналізують та перевіряють первинні документи, бухгалтерські регістри, податкову та фінансову звітність.

Комплексна перевірка та аналіз вхідної інформації замовника надає змогу всебічно дослідити операції та з’ясувати правильність їх відображення в обліку та відповідність вимогам чинного податкового та іншого законодавства.

Податковий аудит виконується високоспеціалізованими спеціалістами серед яких – аудитори, бухгалтери-експерти та юристи з податкових питань.

ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Право на административное обжалование решений контролирующего органа, является важным и необходимым механизмом досудебного урегулирования спора. Решение таких споров в рамках административного обжалования дает возможность сэкономить время и усилия, минуя процедуры судебного обжалования.

Настоящее доказывает, что налоговые ревизоры неправильно применяют нормы действующего законодательства по вопросам налогообложения, не уделяют должного внимания оформлению и рассмотрению материалов проверок, в результате чего допускается многочисленные случаи неправомерного доначисления налогов и применения штрафных (финансовых) санкций.

Одним из действенных механизмов урегулирования конфликтов и формой защиты субъективных прав компаний, является обжалование налоговых уведомлений-решений органов фискальной службы в административном порядке.

Административное обжалование - это установленный законодательством порядок защиты нарушенных решениями, действиями или бездействием органов фискальной службы, прав и законных интересов юридических лиц, который осуществляется путем подачи письменной жалобы и предусматривает обязанность контролирующего органа реагировать и принимать решения по существу указанных в жалобе вопросов в установленные сроки.

При применении процедуры административного обжалования, налогоплательщик по собственной инициативе, может заказать проведение экспертизы. Судебный эксперт проведя полное исследование дает обоснованный и объективный письменное заключение по поставленным ему вопросам. Заключение экспертизы по требованию налогоплательщика, обжалует решение контролирующего органа может быть привлечено налоговым органом к материалам дела. Такой вывод, в случае схвальности бухгалтером-экспертом действий плательщика-жалобщика, придаст уверенности в правильности ведения бухгалтерского и налогового учета и тем самым поставит под сомнение выводы сделаны налоговым органом при проведении проверки.

Андрей Попов

Андрій Попов

Партнер

Трансфертне ціноутворення
Податковий аудит
Вирішення податкових спорів

Андрей Попов
Владислав Папакин

Владислав Папакін

Директор департаменту трансфертного ціноутворення

Трансфертне ціноутворення
Податкове планування і структуризація

Вгору